Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

mgr Edyta Diakowska-Kohut

Edyta Diakowska-Kohut

Magister etnologii, stopień uzyskała w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w 2008 roku. W latach 2011-2017 zatrudniona jako technik w Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego. Obecnie samodzielny referent w Biurze Projektów, Projektów i Rozwoju Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Redakcje prac zbiorowych:

 • Etnologia bez granic. Ethnology without borders, red. A. Pieńczak, E. Diakowska, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2012, 317 s.; ISBN: 978-83-60431-73-3

Artykuły naukowe:

 • Tolerancja w obliczu odmienności wyznaniowej na przykładzie mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim,red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 1, Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 236-247; ISBN: 978-83-60431-52-8
 • Konferencja na temat tożsamości kulturowej mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, rocz. XXV, nr 1-2 (2010), red. J. Adamowski, Lublin, s. 73-74
 • Ostatnia droga duszy – między obrzędem wyłączenia ze społeczności żyjących a włączeniem do społeczności umarłych. W: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 129-139; ISBN: 978-83-7784-094
 • Magia Alkmeny w polskiej obrzędowości narodzinowej i pogrzebowej (w świetle badań Polskiego atlasu etnograficznego) (wespół z A. Pieńczak), „Ethnologia Europae Centralis”, t. 10 (2011), s. 43-54; ISBN 978-80-903911-1-6
 • Obca kobieta jako zwiastun śmierci,  „Zeszyty Wiejskie”, t. XVI (2011), s. 168-177; ISNN: 1506-6541
 • Polski Atlas Etnograficzny – wyzwania wobec współczesności. W: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?,„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 12. Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol, Katowice 2012, s. 241-253
 • Demony porywające i odmieniające dzieci (wespół z Z. Kłodnickim). W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 1, red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Śląski – Uniwersytet Wrocławski, Cieszyn – Wrocław 2010, s. 176-262; ISBN: 978-83-87266-58-5
 • Odwiedzanie i obdarowywanie matki w połogu oraz jej dziecka. W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 2, red. Z .Kłodnicki, A. Pieńczak, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Śląski – Uniwersytet Wrocławski, Cieszyn – Wrocław 2013, s. 100-166; ISBN: 978-83-60431-80-1, 978-83-87266-59-2
 • Publikacje pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, „Ethnologia Europae Centralis”, t. 11 (2013), red. J. Langer, Brno – Cieszyn – Praha, s. 50-56; ISBN 978-80-903911-4-7
 • Polski Atlas Etnograficzny – dawne i współczesne badania nad dziedzictwem kulturowym wsi polskiej (wespół z A. Pieńczak), „Ethnologia Europae Centralis”, t. 11 (2013), red. J. Langer, Brno – Cieszyn – Praha, s. 63-69; ISBN 978-80-903911-4-7

Udział w konferencjach:

 • konferencja międzynarodowa pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna, organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Cieszyn, 21 kwietnia 2010. Referat nt. Tolerancja w obliczu odmienności wyznaniowej na przykładzie mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
 • konferencja międzynarodowa pt. Droga w języku i kulturze, organizator: Katedra Kulturoznawstwa UMCS, Lublin, 15-16 listopada 2010. Referat nt. Ostatnia droga duszy – między obrzędem wyłączenia ze społeczności żyjących a włączeniem do społeczności umarłych
 • konferencja naukowa pt. Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Cieszyn, 19-20 października 2011. Referat nt. Polski Atlas Etnograficzny – wyzwania wobec współczesności
 • konferencja międzynarodowa pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, organizator: Katedra Kulturoznawstwa UMCS, Lublin, 25-26 listopada 2012. Referat nt. Polski Atlas Etnograficzny – dawne i obecne badania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej

 Granty:

 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna, 2009-2010: Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (ŚĆ 3/28/09 Monit 1088), wykonawca (koordynator: prof. dr hab. H. Rusek, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; Bogdan Jakubek – Kongres Polaków w Republice Czeskiej); uczestnik badań terenowych; autor artykułu
 • Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą, 2012: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Program „Polska – wszystko, co najważniejsze” (583-56-15-9), wykonawca (koordynator: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Dolnośląski); sekretarz redakcji i skład drugiego wydania (poprawione i poszerzone) publikacji popularnonaukowej autorstwa Jana Szymika pt. Doroczne zwyczaje i obrzędy na  Śląsku Cieszyńskim (Czeski Cieszyn – Wrocław 2012)
 • Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, 2012: realizowany przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; wykonawca – opracowanie naukowe materiałów dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi powiatów wielkopolskich (Zakład Etnologii i Geografii Kultury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, Uniwersytet Śląski)
 • The 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe-Small grant, 2012: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (11140108), wykonawca; współredaktor (wraz A. Pieńczak) monografii naukowej pt. Etnologia bez granic. Ethnology without borders
 • Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I, 2014-2018: realizowany przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (11H 13 0162 82), główny wykonawca (Zakład Etnologii i Geografii Kultury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, Uniwersytet Śląski).

Członkostwo  w komisjach i towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział cieszyński (od 2009), sekretarz (od listopada 2013)

 

Opracowała A. Pieńczak, E. Diakowska-Kohut

 

 

mgr Edyta Diakowska-Kohut