Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ

Anna Drożdż

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii, stopień uzyskany w Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku.

Publikacje zwarte (od doktoratu):

 • Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX i wiek XX) , t. 8, cz. II: Zwyczaje i obrzędy weselne, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego“, Wrocław-Cieszyn, red. Z. Kłodnicki, Uniwersytet Śląski-Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Cieszyn-Wrocław 2008, ss. 375, ISBN: 83-87266-90-6

 Redakcja prac zbiorowych:

 • Kultura i przestrzeń: dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji, red. A. Drożdż, Z. Kłodnicki, Wydawnictwo „Gnome“, Katowice 2007, s. 135, ISBN: 978-83-87819-01-9
 • Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, red. H. Rusek, A. Drożdż,  Uniwersytet Śląski – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Cieszyn 2009, ss. 404; ISBN: 978-83-87266-87-5
 • Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. A. Drożdż,  R. Stoličná, Offsetdruk i media, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, ss. 368; ISBN: 978-83-60431-51-1Etnologia i antropologia kulturowa a pedagogika. Wspólne obszary badań, red. G. Błahut, A. Drożdż, Z. Kłodnicki, A. Murzyn, Wyd. Offsetdruk i media, Katowice 2011, ss. 207; ISBN: 978-83-60431-70-2
 • Polski i czeski humor zaangażowany - dowcip, anegdota i karykatura  polityczna, "Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis", cz. III, red. A. Drożdż, H. Rusek, Offsetdruk i media sp. z o.o., Cieszyn –Katowice – Brno 2013, s. 178; ISBN:978-83-60431-84-9

Artykuły naukowe:

 • Etnogeograficzny aspekt badań nad polską obrzędowością weselną na przykładzie analizy pomocy w przygotowaniu tradycyjnego pieczywa – korowaja (wraz z Z. Kłodnickim). W: Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji, red. A. Drożdż, Z. Kłodnicki, Wydawnictwo „Gnome“, Katowice 2007, s. 33-46; ISBN: 978-83-87819-01-9
 • Wybrane elementy obrzędu zaślubin na pograniczu polsko-słowackim (wraz z A. Pieńczak). W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim, red. I. Nowakowska-Kempny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2008, s. 193-206; ISBN: 978-83-60714-31
 • Dzikie rośliny jadalne – materiały, mapy i opracowania tekstowe Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego. W: Dzikie rośliny jadalne. Zapomniany potencjał przyrody, red. Ł. Łuczaj, Arboretum Bolestraszyce. Bolestraszyce 2008, s. 109-124; ISBN: 978-83-924691-4-8
 • Zachowania magiczne, wróżby i prognostyki podczas etapów wstępnych wesela wiejskiego (w oparciu o materiały Polskiego atlasu etnograficznego). „Lud”, t. 92, red. D. Penkala-Gawędzka, Poznań 2008, s. 201-21;, ISSN: 0076-1435
 • Tradycyjne” pożywienie na Żuławach. Analiza wyników badań terenowych. W: „Wokół pomorskiej kuchni. X Konferencja kaszubsko-pomorska”, red. E. Nowina-Sroczyńska. Ustka-Swołowo-Kluki 2008, s. 153-164; ISBN: 978-83-89329-52-3
 • Wielokulturowość Żuław – raport z badań terenowych. W: Żuławy – w poszukiwaniu tożsamości, red. A. W. Brzezińska, Pruszcz Gdański 2009, s. 13-20; ISBN: 978-83-61508-04-5
 • Tradycyjna obrzędowość weselna jako źródło poznania stosunków kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (wraz z K. Jakubíková, A. Pieńczak). W: Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, „Archiwum Etnograficzne”, t. 49, red. A. Pieńczak, R. Stoličná, Z. Kłodnicki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze-Uniwersytet Wrocławski-Uniwersytet Śląski, Wrocław-Cieszyn 2009, s. 177-202; ISBN: 978-83-87266-77-6
 • Proměny ve stravovacích zvyklostech na území Velkých Źuław,W: Národopisná revue 3/2009, red. M. Pavlicová, Národní ústav lidové kultury, s. 185-190; ISSN: 0862-8351
 • Produkt regionalny jako element kształtowania żuławskiej tożsamości regionalnej, W: Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci, red: A. W. Brzezińska, J Poczobut. Wydawnictwo „Jasne”, Gdańsk-Pruszcz Gdański 2010, s. 37-44; ISBN: 978-83-61508-11-3
 • Funkcja i znaczenie tradycji kulinarnych we współczesnej rzeczywistości kulturowej Śląska Cieszyńskiego. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, red H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Offsetdruk i media, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 370-381; ISBN: 978-83-60431-52-8
 • Wprowadzenie. W: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. A. Drożdż,  R. Stoličná, Offsetdruk i media, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 5-7; ISBN: 978-83-60431-51-1
 • Tradycja i zmiana w zwyczajach kulinarnych na Żuławach Malborskich, czyli ile w nas przeszłości, W:  Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red T. Smolińska, Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Opole-Kraków 2010, s. 283-298; ISBN: 978-83-60163-56-6
 • Kruche rękodzieło- tradycyjne ciasteczka bożonarodzeniowe na Śląsku Cieszyńskim. Funkcja i znaczenie wypieków we współczesnej rzeczywistości kulturowej. W: Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, red. M. Krajewski, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2010, s. 262-271; ISBN: 978-83-62418-01-5
 • Social cooperation in old Poland (the case of wedding rituals). "Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis". T. 3: Dilemmas of old and contemporary culture in ethnographical and anthropological discourse. Red. H. Rusek. Wyd. Offsetdruk i media, Cieszyn-Katowice-Brno 2011, s. 136-145; ISBN: 978-83-60431-64-1
 • Possibilities of using ethnographic maps in the study of the process of change in traditional culture in Poland – a case study of the expansion and disappearance of cradles, “Ethnologia Europae Centralis”, Brno-Cieszyn-Praha 2011, s. 29-42; ISBN: 978-80-903911-1-6, ISSN:1210-1109
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego - założenia redakcyjne i tematyka, "Národopisný věstník" tom, XXIX nr 2012/1. Česká národopisná společnost, s. 83-95, ISSN: 1211-8117
 • Raport dotyczący Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce Dot. punktu 3) Społeczne zwyczaje, rytuały oraz uroczystości świąteczne, w: ptl.pl, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, http://www.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2012/10/DROZD%C5%BB-Art.-2-pkt.-2c-spo%C5%82eczne-zwyczaje-rytua%C5%82y-oraz-uroczysto%C5%9Bci-%C5%9Bwi%C4%85teczne-.pdf
 • Kołysanie diabła ... - zwyczaje wierzeniowe jako przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, "Nauka", nr 1/2013, Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa, s. 129-149; ISSN: 1231-8515.
 • Mapy etnograficzne a pamięć zbiorowa. Znaczenie materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego w interpretowaniu przeszłości, "Ethnologiae Europae Centralis", Wydawca: Jan Souček Brno, Česka narodopisna společnost Praha, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Brno-Cieszyn-Praha 2013, s. 55-62, ISSN: 1210-1109; ISBN: 978-80-903911-4-7.
 • Życie i dzieło Profesora Zygmunta Kłodnickiego, „Twórczość Ludowa”, R. XXVIII (74) 2013 nr 1-2, Red. J. Adamowski, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Lublin, s. 28-29; ISSN: 0860-4126.
 • Drobne ciasteczka cieszyńskie - kulinarne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego, W: J. Adamowski, K. Smyk (red.): Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona, I tom serii: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin-Warszawa 2013, ss. 339-350, ISBN: 978-83-7784-426-7
 • recenzja: Rastislava Stoličná-Mikolajová (ed.), Katarína Nováková, Kulinárna kultúra regiónov Slovenska Bratislava: VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied 2012, ss. 495, ISBN: 978-80-224-1257-5, w: "Lud" nr 97/2013 Red. D. Penkala-Gawędzka. Poznań 2008, s. 345-347, ISSN: 0076-1435
 • Bebok, dziad, kania - straszenie jako jeden z tradycyjnych sposobów wychowywania dzieci na polskiej wsi, [w:] Wychowanie dziecka - między tradycją a współczesnością, red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, N. M. Ruman, Toruń 2014, s. 52-71. ISBN 978-83-7780-967-9
 • Zwyczaje kulinarne w sytuacji wielokulturowości: Przypadek Żuław w okresie po II wojnie światowej, „Studia Ethnologica Pragensia” 1/2014, s. 239-249, ISSN 1803-9812

 Organizacja konferencji i spotkań:

 • współorganizacja (wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym Oddział w Gdańsku i Poznaniu) konferencji na temat: Żuławy – w poszukiwaniu tożsamości, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii, Gdańsk 2008
 • pełnienie funkcji sekretarza konferencji Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Cieszyn 19-20 wrzesień 2008
 • współorganizacja konferencji na temat: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Cieszyn 19-20 czerwca 2009
 • współorganizacja konferencji Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Cieszyn 18 listopada 2009 .
 • współorganizacja (wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Malborku) konferencji na temat: Zachować podcień- zapisane w krajobrazie i pamięci, Malbork, 4 grudnia 2009
 • współorganizacja (wraz z Polsko-Czeskim Towarzystwem naukowym, Komisją Nauk Społecznych, Ośrodkiem Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza") międzynarodowej konferencji naukowej na temat: Czesi i Polacy w dowcipie i anegdocie politycznej, Cieszyn, 11-12 października 2012
 • współorganizacja (wraz z Instytutem Nauk o Edukacji Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski) konferencji naukowej na temat: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań. Dziecko i jego wychowanie - między tradycją a współczesnością, Cieszyn, 16 listopada 2012
 • współorganizacja (wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. A. Mickiewicza) studenckiej sesji naukowej Dziedzictwo kulturowe Żuław w badaniach etnologicznych 2008-2011, Cieszyn, 16 marca 2012

Udział w konferencjach z referatem:

 • konferencja naukowa Dzikie rośliny jadalne - zapomniany potencjał przyrody, organizator: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Przemyśl – Bolestraszyce, 13-14 września 2007 r. Referat nt.: Dzikie rośliny jadalne – materiały, mapy i opracowania tekstowe Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego
 • interdyscyplinarna konferencja studencka Brud i człowiek. Dzieje niechcianej przyjaźni, organizator: Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ, Kraków, 8-9 maja 2008 r. Referat nt.: Funkcje magiczne, zabezpieczające i lecznicze nieczystości w tradycyjnych wierzeniach na Śląsku w XX wieku i na początku XXI w
 • konferencja naukowa Komunikacja i dialog kultur, organizator: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM,  Będlewo, 13-15 czerwca 2008. Referat nt.: Naznaczeni wielokulturowością? Tożsamość współczesnych mieszkańców Żuław - strategie badawcze
 • X Konferencja Kaszubsko-Pomorska Wokół pomorskiej kuchni, organizator: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Ustka-Swołowo-Kluki, 18-20 września 2008. Referat nt.: Produkt tradycyjny i regionalny na Żuławach - odkrywanie dziedzictwa kulturowego w środowisku wielokulturowym
 • konferencja naukowa Żuławy – w poszukiwaniu tożsamości, organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii, Gdańsk 15 listopad 2008. Referat nt.: Wielokulturowość Żuław – raport z badań terenowych
 • konferencja naukowa Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, organizator: Instytut Socjologii UAM, Obrzycko k. Poznania 25-27 listopada 2009. Referat nt.: Kruche rękodzieło – tradycyjne ciasteczka bożonarodzeniowe na Śląsku Cieszyńskim. Funkcja i znaczenie wypieków we współczesnej rzeczywistości kulturowej
 • konferencja naukowa Zachować podcień. Zapisane w pamięci i krajobrazie, organizator Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Śląski, Starostwo Powiatowe w Malborku, Malbork 4 grudnia 2009. Referat nt.: Produkt regionalny jako element kształtowania żuławskiej tożsamości regionalnej
 • konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, organizator Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Cieszyn 21 kwietnia 2010. Referat nt.: Funkcja i znaczenie ciasteczek cieszyńskich we współczesnej rzeczywistości kulturowej Śląska Cieszyńskiego
 • konferencji naukowa: Sprawa damsko-męska. Historia, kultura, problemy relacji kobiety z mężczyzną, organizator: Koło Naukowe Pomocy Społecznej UŚ w Cieszynie, Cieszyn 12 maja 2010. Referat nt.: Rola kobiety w tradycyjnej kulturze wsi polskiej (przełom XIX i XX wieku)
 • międzynarodowa konferencja naukowa, VI Forum Muzeów Domowych Tradycje i zabytki kultury kulinarnej, cz. III, organizatorzy: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Słowacki Instytut Historyczny Maticy Słowackiej w Martinie, Kudowa Zdrój 21-22 września 2013. Referat nt.: Od produktu do symbolu - rola pożywienia w środowiskach wielokulturowych
 • międzynarodowa konferencja naukowa Tożsamość regionalna w regionach pogranicznych na przykładzie Ziemi Kłodzkiej, organizatorzy: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Výzkumné centrum historické geografie, Praha, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Polanica Zdrój 24-25 października 2013. Referat nt.: Od produktu do symbolu - rola pożywienia w środowiskach wielokulturowych; moderator sekcji
 • konferencja lokalna: Dziadkowie i ich rola w wychowaniu młodego pokolenia, organizatorzy: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn, 9 grudnia 2013. Referat nt.: "Piękni, gdy kwitną dla rodziny w srebrze swej siwizny..." - rola ludzi starszych w tradycyjnej społeczności wiejskiej

Granty:

 • Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego, 2005: Euroregion Śląsk Cieszyński -Těšínské Slezsko, grant zespołowy PHARE CBC Polska-Czechy 2002 (nr PL/00-60/03/08), wykonawca (kierownik dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnicki). W ramach grantu dokonana została kwerenda zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Zebrany materiał został opublikowany w postaci publikacji naukowej pt. Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego. Antologia (współautorstwo wraz z J. Kajfoszem, A. Pieńczak)
 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna, 2009-2010: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński -Těšínské Slezsko (ŚĆ 3/28/09 Monit 1088), wykonawca (koordynator: prof. dr hab. H. Rusek Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Bogdan Jakubek - Kongres Polaków w Republice Czeskiej). W ramach grantu prowadzone były badania terenowe na obszarze Śląska Cieszyńskiego na temat wzorów życia codziennego w kontekście kultury kulinarnej. Zebrany materiał został opublikowany w postaci artykułów i fragmentów książki o charakterze naukowym i popularnonaukowych.
 • Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław - strategie adaptacyjne, organizacja i kreowanie współczesnej kultury regionalnej,2010-2011: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu: NN 109-305-337), wykonawca (koordynator dr A. W. Brzezińska. W ramach grantu prowadzone były badania terenowe na Żuławach Wiślanych na temat tradycji żywieniowych osadników i przesiedleńców. Zgromadzone informacje stały się podstawą do napisania kilku artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą oraz referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w Polsce. Badania naukowe prowadzone w ramach wspomnianego grantu były do tej pory jedynymi w Polsce, w ramach których podjęto problematykę przemian kulturowych ba Żuławach po II wojnie światowej.
 • Kolorowe ścieżki Euroregionu, 2010-2011: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński-ěšínské Slezsko (nr grantu: CZ. 3.22/2.3.00/09.01.504), wykonawca (koordynator: dr A. Gajdzica). W ramach grantu opracowane zostało teoretyczne wprowadzenie do ścieżki Baśnie i legendy: w publikacji nt.: Publikacja metodyczna dla nauczycieli zamykająca grant Kolorowe ścieżki Euroregionu.
 • Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w  Internecie, 2012-2015: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr grantu 11H 12 0261 81), wykonawca (koordynator: dr A. W. Brzezińska). W ramach grantu została przeprowadzona kwerenda zbiorów archiwalnych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz opracowanie wyekscerpowanych materiałów. 

Członkostwo w komisjach i towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział cieszyński - członkini (od 2009.)
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe  - członkini (od 2012)
 • Sekcja Stroju Ludowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - członkini (od 2013)
 • Rada Redakcyjna czasopisma "Národopisný věstník" - członkini (od 2011)

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną (2009)
 • nagroda zbiorowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną (2013)

 

Opracowała A. Drożdż