Przejdź do treści
Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UŚ

Zygmunt Kłodnicki

Fot. Profesor Kłodnicki opowiada studentom etnologii poznańskiej o PAE

emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany, etnolog/antropolog kulturowy.  Studiował etnografię na Uniwersytecie Wrocławskim (1959-1964), gdzie uzyskał stopień magistra na podstawie pracy Żegluga ludów austronezyjskich, napisanej pod kierunkiem doc. dra A. L. Godlewskiego. W czasie studiów pracował dorywczo w Zakładzie Polskiego Atlasu Etnograficznego PAN kierowanym przez prof. dra Józefa Gajka. Doktorat w zakresie etnografii uzyskał w roku 1976 na Wydziale Historyczno–Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie pracy Transport ręczny i nasobny w kulturach ludowych środkowej Europy, której promotorem był prof. dr Józef Gajek. Tamże otrzymał stopień doktora habilitowanego (historia ze specjalnością etnologia), na podstawie rozprawy Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce. Zarys historii sposobów, narzędzi badawczych i urządzeń rybackich w świetle metody retrogresywnej.

W latach 1985-1986 przebywał na stypendium Alexander von Humboldt-Stieftung w Volkskundliches Seminar w Uniwersytecie w Monastyrze u prof. Güntera Wiegelmanna. 

Kariera zawodowa:

 • 1964-1966: asystent w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1964-1966, 1970-1976: praca w Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego we Wrocławiu
 • 1997-2013: profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk i Kulturze (później przekształconym w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) Uniwersytetu Śląskiego)
 • 1999-2002: Prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego ds. Naukowych, Artystycznych i Współpracy z Zagranicą
 • 2002-2003: zastępca Dyrektora ds. Etnologii Kolegium Polskiego Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze UŚ
 • 2003-2005: Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ
 • 2005-2008: Prodziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UŚ
 • 2009-2011: Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ

 Publikacje zwarte:

 • (współautor Gajek J.): Polski atlas etnograficzny. Zeszyt IV. Red. J. Gajek. Warszawa 1971 (autorstwo map: Typy i odmiany nosideł (m. 240), Nazwy nosideł (m. 241), wraz z J. Gajkiem: Budynki o konstrukcji ryglowej (m. 195), Budynki glino-bite (m. 196))
 • (wraz z Gerlach-Kłodnicką J.): Elementy kultury ludowej regionów turystycznych Polski. Cz. I. Sudety i Karpaty. Wrocław 1973.
 • (współautor Gajek J.): Polski atlas etnograficzny. Zeszyt V. Red. J. Gajek. Warszawa 1974 (autorstwo map: Reliktowe formy transportu nasobnego (m. 273), Płachty do transportu nasobnego (m. 274), Koszyki używane przez kobiety w drodze na targ (m. 275), Torby używane przez kobiety w drodze na targ (m. 276), Kosze półkoliste z pałąkiem (m. 278), Kosze z płaską ścianką i pałąkiem (m. 278), Kosze o dnie płaskim  owalnym lub kolistym (m. 279), Techniki wyplatania koszy (m. 280), Współwystępowanie różnych form koszy gospodarskich (m. 281), Wózki ręczne dwu- i czterokołowe (m. 284), Płoty grodzone i laskowe (m. 294), Starsze zanikające formy ogrodzeń (m. 295)).
 • (współautor Gajek J.): Polski atlas etnograficzny. Zeszyt VI. Red. J. Gajek. Warszawa 1981 (autorstwo map: Dawne narzędzia do transportu na plecach (m. 340), Rodzaje korzeni używanych w plecionkarstwie (m. 355))
 • Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce. Zarys historii sposobów, narzędzi i urządzeń rybackich w świetle metody retrogresywnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Nr 1318 (1992). Wrocław
 •  (współautorstwo i redakcja) Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995), „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Nr 1985 (1992). Wrocław
 • (współautorstwo i redakcja) Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur. Wrocław 2000.

Redakcje:

 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 1. Rolnictwo i hodowla. Cz. 2. Wrocław 1994
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 2. Budownictwo. Wrocław 1995
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (1895-1995), Katalog wystawy „Stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”. Wrocław, wrzesień-grudzień 1995. Wrocław 1995
 • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska. Wrocław 1996
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 4. Transport i komunikacja lądowa. Wrocław 1997
 • (wraz z Bednarek S., Omelaniuk A. J., Przyłęcki M.): Raport o stanie kultury wiejskiej w Polsce. Wrocław 1997
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 5. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Wrocław 1999
 • Lebeda A.: Wiedza i wierzenia ludowe. T. 6. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Wrocław-Cieszyn 2002
 • Drożdż A.: Pomoc sąsiedzka. T. 7. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Wrocław-Cieszyn 2002                             
 • Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce.  Red. Z. Kłodnicki, H. Rusek. Wrocław 2003
 • Drożdż, A. Pieńczak A.: Zwyczaje i obrzędy weselne. Tom 8. Część I: Od zalotów do ślubu cywilnego. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2004
 • Ethnologia Europae Centralis. T. 7. Red. V. Frolcová, Z. Kłodnicki. Brno-Cieszyn 2005
 • Pieńczak A.: Zwyczaje i obrzędy weselne. Tom 8. Część II: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2007
 • Dawne i nowe krajobrazy w Polsce i na Słowacji. Red. Z.Kłodnicki, A. Drożdż.Katowice 2007
 • Drożdż A.: Zwyczaje i obrzędy weselne. Tom 8. Część III: Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wiek). W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2009
 • Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne. Red. R. Stolična, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2009
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2010
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2013

Artykuły i ważniejsze recenzje:

 • (rec.) Čislennost’ i rasselene narodov mira. Red. S. I. Bruk. Moskva 1962. „Lud”. T. 51 (1967), s. 198-201
 • Kolumbowie mórz południowych. „Kontynenty”. Nr 8 (43) 1967, s. 10-11
 • (rec.) Atlas narodov mira. N. S. Apečenko. Red. S. I. Bruk. Moskva 1964. „Lud”. T. 51 (1967), s. 198-201
 • (rec.) Cabalska M.: Zagadnienie obrządku ciałopalnego, „Wiadomości Archeologiczne”. T. 30 (1964). Z. ½, s. 18-42. „Lud”. T. 51 (1967). Cz. 2, s. 626-628
 • (rec.) Jankowski A., Olszewski A.: Struktura narodowościowa Rumunii. „Czasopismo Geograficzne”. T. 37 (1966). Z. 1, s, 25-39. „Lud”. T. 52 (1968), s. 318-320
 • (rec.) Russkie. Istoriko-etnografičeskij atlas. Moskva 1967. „Lud”. T. 52 (1968), s. 314-316
 • Zagadnienie zróżnicowania etnicznego Austronezji w świetle analizy transportu wodnego. „Nautologia”. Nr 3-4 (19-20) 1970, s. 12-29
 •  (rec.) Tipy selskego žilišča v stranach zarubežnoj Evropy. „Lud”. T. 54 (1970), s. 221-225
 • Transport mit Menschenkraft in Polen in der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts, w: Studia Etnographica et Folkloristica in honoren Bela Gunda. Red. J. Szabadfalvi, Z. Ujvary. Debrecen 1971, s. 589-606, 7 map.
 • Łodzie w południowo-zachodniej Polsce. „Nautologia”. Nr 3 (27) 1972, s. 107-109
 • Rezginie w Europie. „Lud”. T. 58 (1974), s. 73-85, 2 mapy
 • Rybołówstwo ludowe w pracach Polskiego Atlasu Etnograficznego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 22. Nr 1 (1974), s. 189-196, 6 map.
 • „Rezginia” in Europe, „Ethnologia Europae”. W. 8. Z. 2 (1975), s. 101-110, 3 mapy.
 • Reliktowe formy transport nasobnego i ręcznego w kulturach ludowych środkowej Europy (rozprawa doktorska - 1976)
 • Zum Stand der kartographischen Forschungen zur Volkstümlicher Fischerei in Polen. Studien zur europäischen traditionellen Fischerei, „Bajai Dolgozatok” 3, Baja 1976, s. 53-57, 1 mapa
 • Doroczne ognie obrzędowe w Polsce. W: Sobótki – tradycja i organizacja. Red. A. Gelo. Wrocław 1976, s. 19-28
 • (wraz z Gajek J.): Die Polnische ethnographische Atlas Forschungstand. “Ethnologia Slavica”. Vol. 8/9 (1977), s. 295-306
 • Migracje ludów austronezyjskich w świetle analizy pojazdów wodnych. W: Ludy i kultury Oceanii, „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Nr 435 (1979), s. 165-176
 • Die Termine der Jahresfeuer in Europa. Erläuterungen zur Verbreitungskarte. Red. M. Zender, „Forschungen zur Etnologischen Atlas Europas und Seiner Nachbarländer”. T. 1. Göttingen 1980 (Kłodnicki – oprac. obszaru Polski na mapie i tekst na s. 55-59)
 • Transport mit Menschenkraft in den polnischen Karpaten, w: Traditionelle Transportmethoden in Ostmitteleuropa. Red. A. Paládi-Kovács. Budapest 1981, s. 43-63, 7 map
 • Die ethnographische Methode Kazimierz Moszyńskis,„Etnologia Europaea”. Vol. 12 (1981), s. 98-114
 • Tematyka niepolska w publikacjach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W: Polskie badania obcych kultur ludowych. Red. E. Pietraszek, „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Nr 572 (1981), s. 131-133
 • (rec.) Atlas języka i kultury Wielkopolski. Red. Z. Sobierajski, J. Burszta. W: „Ethnologia Polona”. Wol. 7 (1981), s. 140-143
 • (wraz z Kłosek E., Szymański A.): Zur Systematik der Dreschflegel in Europa, „Ethnologia Europea. A World Review of European Ethnology”. Wol. XIII. Z. 1 (1982-1983), s. 85-96
 • Das polnisch-deutsche Grenzgebiet als kultureller Kontaktraum im Spiegel der volkskundlichen Atlanten, w: Volkskundlische Kulturramforschung heute. Red. H. L. Cox I G. Wiegelmann. Münster 1984 („Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, z. 42), s. 43-54, 2 mapy
 • La pêche traditionnelle en eau douce. „Objets et Mondes. Revue du Musée de l’Homme”. T. 24. Z. 3-4 (1987), s. 127-134
 • Das Wurfnetz in Polen in den Nachbarländern. Eine Beispiel der Wanderung eines Kulturelements, “Acta Ethnografica Academiae Scientiarum Hungaricae”. T. 34, 1-4 (1988) s. 265-281, 1 mapa
 • Die Dynamik des Wandels der traditionellen Sachkultur in Polen. W: Wandel der Volkskultur in Europa. Festschrift für Günter Wiegelmann zum 60. Geburtstag. Red. Nils-Arvid Bringeus i in. T. 1. Münster 1988 („Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland“, z. 60), s. 325-347, 6 map
 • Wspomnienie o Oldze Gajek (16 XI 1907- 16 III 1986). „Lud”. T. 72 (1988), s. 352-354
 • (wraz z C. Buczkiem) Bolesław Garyga (1917-1994). „Lud”. T. 72 (1988), s. 354-356
 • (rec.) Znamierowska-Prüfferowa M.: Tradycyjne rybołówstwo ludowe w Polsce na tle zbiorów i badań terenowych Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Toruń 1988. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Nr 3-4 (1989), s. 693-700
 • Ludowa wiedza o rybach polskich rybaków śródlądowych. W: Studia nad rybołówstwem  w Polsce. Toruń 1991, s. 21-44
 • Społeczne funkcje ruchu folklorystycznego w województwie wrocławskim na przykładzie wsi gminy Wisznia Mała. W: Współczesne oblicze kultury ludowej Śląska. Red. B. Bazielich, „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Nr 1385, Wrocław 1992, s.123-128
 • Przysłowia dotyczące siewu zbóż, „Literatura Ludowa”. Z. 3 (1993), s. 27-46
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (w przededniu setnej rocznicy swego powstania). „Twórczość Ludowa”. Rocz. 8. Nr 1-2 (23) 1993, s. 74-76
 • Przestrzenne ujęcie zjawisk kulturowych (Z myślą o „Karcie kulturowej rzeki”), „Rzeki”. T. 3 (1994), s. 45-65
 • Siew zbóż. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 1. Rolnictwo i hodowla. Cz. II. Wrocław 1994, s. 6-31
 • Relacje międzygrupowe – Niemcy i Polacy w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych. „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Nr 1681. Wrocław 1994, s. 5-31
 • Rubież etnograficzna - przyczynek do dyskusji o przyczynach przestrzennego zróżnicowania kultury ludowej w Polsce. „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”. Nr 49A. Wrocław 1994, s. 53-55
 • Tak zwana rubież etnograficzna, a problem genezy przestrzennego zróżnicowania kultury ludowej w Polsce, „Lud”. T. 77 (1994), s. 47-67
 • Józef Gajek. W: Uczeni wrocławscy. T. 2 (1974-1994), „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”. Seria A. Nr 248, Wrocław 1994, s. 76-80
 • (wraz z Jasiewicz Z.) Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. „Lud”. T. 78 (1995), s. 9-18
 • (wraz z Stawarz A.) 100-ročnica Pol’skej národopisnej spoločnosti. „Etnologické rozpravy”. T. 1/95. Bratislava 1995, s. 7-13
 • (wraz z Stawarz A.) Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W: 100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Warszawa 1995, stron 4
 • Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W: Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny. Zamość 1995, s. 7-21
 • Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Lwów – Lublin – Poznań – Wrocław). „Dolny Śląsk”, 1/1995, s. 128-134
 • Zarys dziejów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995). W: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział Warszawski – dorobek-stan obecny-projekty. Red. A. Stawarz. Warszawa 1995, s. 8-21
 • Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie (Dziesięciolecie Antoniego Kaliny). „Literatura Ludowa”. Nr 4/5 (XXXIX) 1995, s. 3-25
 • Edukacja regionalna. W: V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów 1995, 77-85
 • Ogrodzenia. w: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 2. Budownictwo, Wrocław 1995, s. 5-20
 • Zróżnicowanie kulturowe Śląska w świetle skartowań etnograficznych Atlas der deutsche Volkskunde. W: Śląsk – etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność. Wrocław 1995, s. 83-90
 • Polskie grupy etnograficzne (mapa). W: Ginące zawody – program. Warszawa
 • Cudze wiedzieć rzeczy dobrze jest, a swoje potrzeba. Przedmowa do katalogu wystawy „Polskie opisanie świata. 100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” wrzesień 1995-wrzesień 1996, Wrocław
 • Dynak W.: Łowy, łowcy i zwierzyna łowna w przysłowiach polskich. Wrocław 1993. W: „Literatura Ludowa”. Nr 1 (XXXIX) 1995, s. 63-67
 • Zachodnie wpływy kulturowe a etnograficzne zróżnicowanie obszaru Polski, „Lud”. T. 80 (1996), s. 157-166
 • (wraz z Kłodnicki W.) Podania i legendy. W: Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska. Wrocław 1996, s. 37-171
 • Praktyczne wskazówki do prowadzenia folklorystycznych i etnograficznych badań terenowych. W: Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska. Wrocław 1996, s. 371-376
 • Parę słów o regionalizmie. W: Człowiek bliżej ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu. Red. M. Z. Pulinowa. Warszawa 1996, 107-108
 • Stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995). „Zdarzenia Muzealne. Biuletyn Ośrodka Dokumentacji Zabytków”. Z. 14 (1996), s. 4-7
 • Kulturströmungen zwischen Elb- Und Weichselstromgebiete in den letzen Jahrunderten, w: Evropský kulturni prostor – jednota v rozmanitosti. Sbornik z 10. Etnokartografického symposia (Třešt’ 25-29. III. 1966). Red. J. Vařeka, M. Holubová, L. Petráňová. „Český lid” – supplement 84/1997. Praha, s. 86-97, 6 map
 • Etnografické makroregiony v Pol’sku, „Etnologické rozpravy”. Nr 1-2 (1997), s. 16-19
 • Wstęp, w: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 4, Transport i komunikacja. Wrocław 1997, s. 5-8
 • Transport siłami ludzkimi, w: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 4. Transport i komunikacja. Wrocław 1997, s. 9-107
 • O potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego. W: O kulturze wsi. Red. J. Omelaniuk.  Wrocław-Ciechanów 1997, s. 69-71
 • Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu postaw i osobowości społeczności lokalnych. W: Krajowy Kongres Kultury Wsi. Red. J. Omielaniuk. Wrocław-Ciechanów 1997, s. 145-150
 • Dziedzictwo kulturowe w kształceniu ogólnym. W: Wieś współczesna – kontynuacja i zmiana. Red. G. E. Kapińska. Łódź 19998, s. 115-119
 • Zastosowanie metody etnogeograficznej do badań nad przysłowiami. W: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides. Red. T. Smolińska. Opole 1999, s. 71-81
 • Etnologiczne i etnograficzne aspekty metody retrogresywnej. „Lud”. T. 83 (1999), s. 47-57
 • O sposobach gromadzenia materiałów z zakresu regionalnego dziedzictwa kulturowego. W: Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Red. S. Bednarek. Wrocław 1999, s. 72-93
 • (rec.) Slovakia – European Contexts of the Folk Culture. Red. R. Stoličná. Bratislava. „Lud”. T. 83 (1999), s. 209-217
 • Metoda retrogresywna jako metoda interdyscyplinarna. Przyczynek metodyczny. W: Etnos a materialna kultúra. Red. E. Kreković. Bratislava 2000, s. 84-92
 • Kultura duchowa i społeczna wsi dolnośląskiej w świetle map Atlas der deutschen Volkskunde. W: Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław 2000, s. 43-68
 • Dolny Śląsk na tle ziem Polski w  świetle tradycyjnej kultury materialnej. W: Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław 2000, s. 93-111
 • Samodzielne gromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego. W: Dziedzictwo kulturowe – edukacja regionalna. 1. Red. G. Odoj, A. Peć. Dzierżoniów 2000, 12-20
 • (wraz z Kotowicz-Borowy I.) Posłowie. W: Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego. Ciechanów 2000, s. 314-316
 • Zwyczaje i obrzędy związane z adwentem, świętami Bożego Narodzenia i okresem Trzech Króli (kwestionariusz). W: Dziedzictwo kulturowe – edukacja regionalna. 2. Red. G. Odoj, A. Peć. Dzierżoniów 2000, s. 9-16
 • Zwyczaje i obrzędy wielkanocne (kwestionariusz). W: Dziedzictwo kulturowe – edukacja regionalna. 2. Red. G. Odoj, A. Peć. Dzierżoniów 2000, s. 21-22
 • Przykazania dla badacza terenowego. W: Dziedzictwo kulturowe – edukacja regionalna. 1. Red. G. Odoj, A. Peć. Dzierżoniów 2000
 • Studium podyplomowe „Dziedzictwo kulturowe”. W: Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Wybór materiałów z wojewódzkiej konferencji. Katowice 4-5. X. 1999. Katowice 2000, s. 34-36
 • (hasła) Gajek Józef, Polski atlas etnograficzny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. W: Encyklopedia Wrocławia. Red. J. Harasimowicz. Wrocław 2000
 • Etnograficzne atlasy krajów środkowej Europy. Możliwości studiów porównawczych. W: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný S. Kovačevičovej. O. Danglová, R. Stoličná. Bratislava 2001, s. 56-66
 • Polski Atlas Etnograficzny – historia, stan obecny i perspektywy, „Lud”. T. 85 (2001), s. 239-275
 • Metody geograficzne i retrogresywne w badaniach nad genezą tradycyjnej kultury. W: Studia etnologiczne i antropologiczne. T. 5: Miejsca znaczące i wartości symboliczne. Red. I. Bukowska-Floreńska. Katowice 2001, s. 153-166
 • (rec.) Czajkowski J.: Studia nad Łemkowszczyzną. Sanok 1999. „Lud”. T. 85 (2001), s. 353-356
 • Folklor śląski w Atlas der deutschen Volkskunde. W: Z dziejów dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku). Red. J. Pośpiech, T. Smolińska. Opole 2002, s. 63-83
 • Zadania towarzystw regionalnych w pielęgnowaniu kultury ludowej, w: Być narodowi pożytecznym. Red.A. J. Omelaniuk. Gorzów Wielkopolski – Wrocław 2002, s. 122-125
 • Przedmowa. W: A. Lebeda: Wiedza i wierzenia ludowe. T. 6. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Wrocław – Cieszyn 2002, s. 5-8
 • Przedmowa. W: A. Drożdż, Pomoc sąsiedzka. T. 7. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Wrocław - Cieszyn 2002, s. 5-8
 • (rec.) Etnografický atlas. T. 1. Praha 1978; T. 2. Praha 1991; T. 3. Praha 2000. „Lud”. T. 86 (2002), s. 318-319
 • (rec.) „Nàrodopisnà revue” 1996-2001. „Lud”. T. 86 (2002), s. 323-324
 • Dolny Śląsk – Pogranicze narodów i przenikanie kultur. ”Rocznik Dzierżoniowski” 2002. T. 12. Dzierżoniów 2003, s. 22-41
 • Geograficzne zróżnicowanie tradycyjnej kultury w Polsce. Uwagi o rubieżach kulturowych. W: Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce. Red. Z. Kłodnicki, H. Rusek. Wrocław 2003, s. 247-256
 • Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania tradycyjnego rybołówstwa śródlądowego w Polsce. W: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Red. U. Myga-Piątek. Sosnowiec 2003, s. 375-381
 • Apelatywy tradycyjnych elementów kulturowych utworzone od etnonimów i od nazw regionów w Polsce. W: Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji. Red. A. Drożdż, Z. Kłodnicki, Katowice 2007, s. 11-32
 • Polsko-słowackie pogranicze kulturowe i etniczne. W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Red. I. Nowakowska-Kempny. Bielsko-Biała 2007, s. 19-29
 • Przedmowa. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 8: Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. 2: A. Pieńczak: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław-Cieszyn 2007, s. 7-8
 • Wstęp. W: Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji. Red. Z. Kłodnicki. Katowice 2007, s. 7-8
 • (wraz z A. Drożdż) Dzikie rośliny jadalne – materiały, mapy i opracowania tekstowe Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego. W: Dzikie rośliny jadalne. Zapomniany potencjał przyrody. Materiały z konferencji Przemyśl-Bolestraszyce 13 września 2007. Bolestraszyce 2008, s. 109-124
 • Zapożyczenia kulturowe w Polsce w świetle apelatywów odetnicznych. W: Polska – Ukraina Pogranicze kulturowe i etniczne. „Archiwum Etnograficzne”. T. 47. Red. M. Buchowski. Wrocław 2008, s. 45-85
 • Transport i komunikacja w Karpatach Północnych. W: Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne. Red. R. Stoličná, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2009, s. 117-133
 • Grupy etniczne i przezwiskowe na Śląsku. W: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Red. H. Rusek, A. Drożdż. Wrocław-Cieszyn 2009, s. 54-85
 • Polska – pogranicze zachodniej i północno-wschodniej prowincji kulturowej w Europie (na podstawie Polskiego Atlasu Etnograficznego). W: „Ethnologia Europae Centralis”. Nr 9. Red.J. Langer. Brno-Cieszyn-Praha 2009, s. 45-59
 • Wprowadzenie. W: Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne. „Archiwum Etnograficzne”. T. 49. Red. R. Stoličná, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2009, s. 7-12
 • Przedmowa. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 8: Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. III: A. Drożdż, Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wiek). T. 8. Cz. III. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2009, s. 5-6
 • Przedmowa. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2010, s. 5-8
 • Grupy etnograficzne i etnonimiczne w Polsce w XIX i XX wieku (przypadki szczegolne). W: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin. Red. Z. Kupisiński, S. Grodź. Lublin 2010, s. 623-643
 • Demony porywające i odmieniające dzieci (wspólnie z E. Diakowską). W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2010, s. 176-262
 • Znaki sakralne w przestrzeni. Próba typologii oraz występowanie (geografia) poszczególnych odmian kapliczek w Polsce. W: Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci. Red. J. Adamowski, M. Wójcicka. Lublin 2011, s. 11-16
 • In search for the past time – the etno-geographic and retrogressive methods in the research into the histry of traditional culture in Poland. W: Dilemmas of old and contemporary culture in ethnographical and anthropological discourse, ed. H. Rusek. Cieszyn-Katowice 2011, s. 112-135
 • „Czesi”, stereotypowe obrazy, opinie i obserwacje mieszkańców województwa śląskiego. „Transcarpathica. Prace Euroinstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”, t. I, Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study. Red. Andrzej Kasperek. Wyd. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 2012, s. 31-75
 • Ślązacy a „Hanysi” w województwie śląskim. W: Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce. Red. Antoni Barciak. Seria: Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich, t. 1 (11/146). Katowice 2012, s. 56-99
 • Śląsk a Ślązacy – głos w dyskusji. W:  Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie. Red. Ryszard Gładkiewicz, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Marek S. Szczepański. Opole-Wrocław 2012, s. 85-103
 • Przedmowa. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2013, s. 5-7
 • Zróżnicowanie tradycyjnej kultury w Polsce a zachodnie wpływy cywilizacyjne. W: Regiony Granice. Rubieże. Red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska. Warszawa, s. 31-71
 • Polski atlas etnograficzny – stan prac. Ethnologia Europae Centralis. T. 7. Brno - Cieszyn, s. 100-105
 • Tradycyjna kultura Polski i Słowacji – potrzeba i możliwości studiów porównawczych. W: III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. L. Spyrka. Katowice , s. 173-177

 Członkowstwo  w komisjach i towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – członek (od 1961 r.), prezes (1990-1999), wiceprezes (1989-1990, 2002-2008)
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN: członek w kadencjach 1990-1993, 1993-1995, 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014; członek Prezydium w kadencji 2003-2006; członek Sekcji Folklorystycznej
 • Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (członek)
 • International European Ethnocartographic Group (członek)
 • Societas Humboldtiana Polonorum (członek)
 • Europäische Forschungsorganisation für Traditionale Fischerei (członek)
 • Slovenska narodopisná společnost’ (członek)

 Członkostwo w radach redakcyjnych:

 • „Lud” (wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
 • „Twórczość ludowa” (wyd. Stowarzyszenie Twórców Ludowych)
 • „Zaranie Śląskie”
 • założyciel, redaktor, obecnie członek rady redakcyjnej  serii „Dziedzictwo Kulturowe” wyd. (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze),
 •  „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (wyd. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ)
 •  „Łódzkie Studia Etnograficzne” (wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
 •  „Bibliotheca Nostra”

 Nagrody i wyróżnienia:

 • Zasłużony Działacz Kultury – Ministerstwo Kultury i Sztuki (1994)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – Ministerstwo Edukacji Narodowej (1995)
 • Medal za Zasługi dla Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1996)
 • Zasłużony Kulturze Gloria Artis – brązowy medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007)
 • Nagroda indywidualna Rektora UŚ  II stopnia za działalność organizacyjną i naukową (2006)
 • Nagrody indywidualne Rektora UŚ  II stopnia za działalność organizacyjną (2005, 2007, 2008, 2010)
 • Nagroda indywidualna Rektora UŚ I stopnia za działalność organizacyjną (2009)
 • Nagroda indywidualna Rektora UŚ II stopnia za całokształt dorobku (2011)
 • Zasłużony Kulturze Gloria Artis – srebrny medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020)

Opracowała A. Pieńczak, A. Drożdż

 

dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UŚ